Tags: gimp

GIMP 寻求通过大众集资模式资助 GEGL 开发

GIMP开发者Nicolas Robidoux寻求通过大众集资模式资助他完成GEGL组件Nohalo/Loha […]

GIMP 2.7.4 发布

著名的开源图像处理软件 GIMP ( GNU Image Manipulation Program ) 发布了 […]

GIMP 2.7.3 发布

强大的图片处理软件 Gimp 发布了 2.7.3 版。 本版改进了 UI ,在数据储存等方面做出了改进。 发布 […]